A+ A A-

Eredienst

Wat gebeurt er in de kerk?

In ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat komen wij 's zondags tweemaal samen voor een eredienst. We ontmoeten elkaar en zingen liederen, psalmen en gezangen. Centraal in iedere dienst staat de overdenking (de preek) en het samen bidden tot God. We nodigen u van harte uit om een kerkdienst bij te wonen. De kerkdeuren staan wagenwijd open voor iedereen. En wilt u iets weten? Schiet gerust iemand van de aanwezigen aan; wij geven u graag antwoord!

Hoe ziet een eredienst er uit?

Als u voor het eerst een kerkdienst bezoekt, kunnen wij ons voorstellen dat u graag vooraf wilt weten hoe een kerkdienst ongeveer 'in elkaar zit'. U bent vast benieuwd naar wat er allemaal gebeurt en wordt gezegd. De volgorde waarin de onderdelen van een kerkdienst zijn gerangschikt, noemen we 'de liturgie'. Hoewel iedere kerkdienst een ander thema kan hebben, komt 1 boodschap iedere week terug: 'vergeving van onze zonden en een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus'.

Een kerkdienst verloopt ongeveer als volgt (de onderdelen worden onder de opsomming verder toegelicht):

 • Ontmoeting en muziek
 • Welkom en mededelingen Votum en Vrede- of Zegengroet (staand)
 • Amen
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • Voorlezing van: de Tien Geboden
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • Gebed
 • Lezen van een gedeelte uit de Bijbel (Soms afgewisseld door gemeentezang)
 • Lezen van de tekst waarover de preek in het bijzonder zal gaan
 • Preek
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • De Geloofsbelijdenis('s middags) voorgelezen of zingend
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Gemeentezang (slotlied staande)
 • Zegen (staande) gemeente zingt amen
 • Einde van de kerkdienst.  

Ontmoeting en muziek:

Vanaf ongeveer een half uur voor aanvang van de dienst komen de mensen binnen. Er worden links en rechts praatjes gemaakt en mensen zoeken een zitplaats. Er zijn in onze kerk in principe geen vaste plaatsen; iedere plaats is dan ook vrij, tenzij op de stoel of bank een briefje met de tekst 'gereserveerd' ligt. Die plaats wordt dan vrijgehouden voor bijvoorbeeld oudere mensen.
Voor de dienst klinkt vaak (orgel)muziek. Meestal wordt muziek gespeeld dat past bij het thema van dienst.

Welkom en mededelingen:

Nadat de kerkenraad en de predikanten binnen zijn gekomen, heet (meestal) een ouderling iedereen welkom en worden de mededelingen voorgelezen. Die mededelingen gaan meestal over gebeurtenissen in het leven van gemeenteleden. Andere (zakelijke) mededelingen kwamen voor de dienst al voorbij op de beamer

Votum:

We gaan staan (we richten daarbij letterlijk en figuurlijk) ons hart naar de Heer en belijden dat wij (in alles) van God afhankelijk zijn. Dit doen we meestal zingend, maar het gebeurt ook dat de predikant dit (namens de gemeente) uitspreekt.

Vrede- of zegengroet:

Dit is een tekst die de voorganger uitspreekt. De tekst van de vredegroet is rechtstreeks afkomstig uit de Bijbel.

Amen

De zegen wordt beantwoord met een gesproken of gezongen 'Amen'

Gemeentezang:

Direct na de zegen zingen we een lied, meestal een feestelijk loflied

Wet:

In de ochtenddienst worden de 10 geboden (ook wel 'De Wet van de Heer' genoemd) voorgelezen. Deze staan ook in de Bijbel; u kunt ze vinden in Exodus 20 en/of Deuteronomium 5. Zoals u al luisterend zult merken, bevatten de 10 geboden haast alledaagse, praktische leefregels. In de middagdienst worden de 10 geboden niet nog een keer gelezen, maar is dat onderdeel vervangen door de belijdenis van ons geloof; soms leest de voorganger de belijdenis, maar veel vaker zingen we deze belijdenis samen staande.

Gebed:

Het gebed is centraal punt in een kerkdienst. Samen vouwen we de handen en naderen al biddend voor God. De dominee spreekt het gebed namens ons allen uit en wij bidden in stilte mee. In het gebed spreken we eerlijk naar God uit, dat we de 10 geboden (hoe praktisch en schijnbaar eenvoudig ze ook mogen lijken) niet konden naleven. We vragen God daarvoor om vergeving. In het gebed vragen we ook een zegen over de dienst en wordt er gebeden voor mensen en situaties in en buiten de kerk, voor de overheid, voor mensen in nood, enzovoort.

Bijbellezing:

Het lezen uit de Bijbel gaat vaak in twee stappen. In eerste instantie lezen we een stuk uit de Bijbel, vaak een afgerond hoofdstuk of verhaal. Daarna leest de voorganger de tekst: dat is het Bijbelgedeelte waarover de voorganger zijn preek zal houden.

Preek:

In de preek legt de voorganger de tekst uit.

Dankgebed:

We danken God voor de dienst en voor de preek. We vragen of de Heilige Geest zijn werk in ons hart wil doen, zodat we de preek kunnen toepassen in ons leven.

Collecte:

Tijdens iedere kerkdienst wordt er geld ingezameld voor twee doelen. De collecte heeft meestal een kerkelijk doel; hierin laten we onze dankbaarheid zien voor alles wat God ons geeft. 

Zegen:

God geeft ons zijn zegen mee. De voorganger spreekt de zegen uit en de gemeente beantwoord die met een 'Amen'. Meestal wordt dat 'Amen' zingend uitgesproken.

Doopdienst

Het kan gebeuren dat u te gast bent in een dienst waarin een kind of een volwassene wordt gedoopt. De doop is een teken die persoon (groot of klein) bij de Here hoort en in Zijn gemeente is opgenomen. De hele gemeente is daarvan getuige!

Avondmaalszondag

Ook kan het gebeuren dat u een kerkdienst meemaakt, waarin het Avondmaal wordt gevierd. Als we het Avondmaal vieren, dan denken we er heel concreet aan dat de Here Jezus Christus voor ons aan het kruis is gestorven. Door Zijn dood aan het kruis weten 100% zeker dat al onze verkeerde dingen (zie ook de 10 Geboden...) door God zijn vergeven!

Bijbel

Een bijbel en het Gereformeerd Kerkboek kunt u bij binnenkomst te leen krijgen. UIteraard is de dienst ook bijna volledig te volgen via de beamer.

Informatie

Als u meer informatie wenst, neemt u dan hier contact op met de predikant.

Foto's kerkgebouw

Op deze plaats kunt u foto's bekijken van ons kerkgebouw. We nemen u graag mee langs de kerkzaal, het doopvont, de preekstoel, de muziekinstrumenten, de zalen en de soos (die...

Lees verder

Luister live

Logo NGK Enumatil
Klik op de luidspreker om live mee te luisteren

Bekijk de liturgie

Wat wij geloven

In de bijbel vertelt God over zichzelf. God vertelt dat Hij de aarde gemaakt heeft en ook de mensen die daarop wonen. De bijbel laat zien dat God in het...

Lees verder

Adres

Logo NGK Enumatil

Dorpsstraat 20
9812 PL Enumatil

Zoeken

Login

Tekst van de dag

06 juni 2023

 • dinsdag 06 juni 2023 - Jesaja 57:15
  Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. -- Jesaja 57:15